Despre proiect

Titlu proiect

Întărirea capacităţii administrative a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice

Parteneri

Lider de Parteneriat: Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.)

 Partener: Asociația Municipiilor din România (A.M.R.)

Date importante

Perioadă de implementare: 13 august 2019 – 12 decembrie 2021
Valoarea totală a proiectului: 19.950.956,66 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 16.722.8640,99 lei;
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 2.829.096,54 lei;
 • Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 399.019,13 lei;

Obiectiv general al proiectului

Consolidarea capacităţii administrative prin crearea cadrului unitar la nivelul A.N.R.S.C. pentru:

 1. reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice
 2. creşterea calităţii şi accesului la serviciile publice, consolidarea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi susţinerea dezvoltării la nivel local prin definirea de instrumente, metode şi proceduri în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
 3. reducerea birocraţiei şi simplificarea procedurilor pentru cetăţeni, întrucât activităţile propuse sunt de natură să eficientizeze activitatea administraţiei publice şi să crească gradul de transparenţă şi integritate în furnizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, contribuind la creşterea gradului de satisfacţie al cetăţeanului şi la îmbunătăţirea imaginii administraţiei publice.

Rezultate așteptate

 • Legislaţia privind serviciile comunitare de utilităţi publice simplificată

 • Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului A.N.R.S.C îmbunătăţite prin participarea la activităţi de formare.

Obiectivele specifice ale proiectului

Simplificarea şi sistematizarea fondului activ al legislaţiei din domeniul de activitate al A.N.R.S.C. în concordanţă cu Strategia pentru mai buna reglementare 2014-2020: Stabilirea principalelor domenii asupra cărora urmează a se interveni în scopul simplificării şi stabilirea criteriilor de prioritizare a actelor normative aferente domeniilor selectate. Analiza stocului legislativ selectat şi propunerea celor mai potrivite metode de simplificare. Îmbunătăţirea accesului la informaţii publice în format reutilizabil.

Îmbunătățirea nivelului de pregătire prin acumularea de cunoştinţe şi abilităţi ale personalului A.N.R.S.C, participarea la activităţi de formare.

Activități principale:

 • Subactivitatea: Analiza și evaluarea prevederilor legislative vizând reglementarea sectorului de apă și apă uzată din statele membre.
 • Subactivitatea: Analiza și evaluarea prevederilor legislative a sectorului de iluminat public din statele membre.
 • Subactivitatea: Elaborarea unei proceduri de stabilire a profitului rezonabil pentru serviciile de utilități publice.
 • Subactivitatea: Elaborarea unei propuneri de îmbunătățire a cadrului de reglementare economică și a metodologiei de avizare/aprobare de către A.N.R.S.C. a prețurilor și tarifelor în sectorul de apă și apă uzată, ținând cont de investițiile și eficiența investițiilor realizate de operatori stabilite în contractele de delegare a gestiunii serviciului și/sau în planurile de afaceri.
 • Subactivitatea: Elaborarea unei propuneri de îmbunătățire a normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public.
 • Subactivitatea: Organizare, implementare și monitorizare proiect.
 • Subactivitate: Informare și publicitate.